Ekonomiforum Skånes årsmöte den 10 juni 2024

Kallelse årsmöte måndag 10 juni 2024 kl. 15.00 via digitalt möte via Zoom.


Bästa medlemmar,

Vi har glädjen att bjuda in er till Ekonomiforums årsmöte, som kommer att hållas digitalt den 10 juni kl. 15:00 via Zoom. Om du önskar deltaga vid årsmötet, vänligen skicka ett mail till ordförande Pia Sander, pia.sander@interimminds.se  senast den 6 juni, så erhåller du en digital länk till mötet.

Medlem som har betalat medlemsavgiften för innevarande år, dvs det år där årsmöte hålles har rösträtt på mötet.

Dagordning årsmöte i Ekonomiforum Skåne 2024-06-10

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande och protokollförare vid mötet
 3. Prövning av om klubbmötet blivit behörigen sammankallat
 4. Fastställande av röstlängd
 5. Val av justeringspersoner
 6. Godkännande av dagordning
 7. Framläggande av verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2023
 8. Revisionsberättelse
 9. Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 10. Val av ordförande samt vice ordförande
 11. Val av styrelseledamöter och revisorer
 12. Fastställande av medlemsavgift
 13. Övriga frågor
 14. Mötets avslutande

Verksamhetsberättelse och övriga underlag kommer att mailas ut innan årsmötet. 

Väl mött!

Styrelsen