Ekonomiforum Skånes årsmöte den 27 maj 2021

Kallelse Årsmöte torsdag 27 maj 2021 kl. 17.00 via digitalt möte i Teams

Om du önskar deltaga vid årsmötet, vänligen skicka ett mail till ordförande Linda Billstrand, linda.billstrand@roirekrytering.se så erhåller du digital länk till mötet. (Du behöver tillgång till en dator med webbkamera och mikrofon för att kunna deltaga i mötet).

Medlem som har betalat medlemsavgiften för innevarande år, dvs det år där årsmöte hålles har rösträtt på mötet.

Dagordning Årsmöte i Ekonomiforum Skåne 2021-05-27

§ 1.            Årsmötets öppnande
§ 2.            Godkännande av röstlängd
§ 3.            Val av två justerare tillika rösträknare att jämte ordföranden justera årsstämmande protokoll
§ 4.            Val av ordförande och sekreterare vid årsmötet
§ 5.            Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst
§ 6.            Godkännande av dagordning
§ 7.            Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse
§ 8.           Fastställande av årsredovisning samt revisionsberättelse
§ 9.           Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
§ 10.         Fastställande av antalet styrelseledamöter
§ 11.         Val av styrelsens ordförande, vice ordförande och övriga ledamöter
§ 12.         Val av revisorer och revisorssuppleanter
§ 13.         Fastställande av årsavgift för medlemmar
§ 14.         Övriga frågor
§ 15.         Årsmötet avslutas